Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sitniku informuje, że 20 kwietnia 2021 r. o godz. 17.00 Kuratorium Oświaty w Lublinie organizuje spotkanie online dla rodziców „Rodzic –pierwszym doradcą”. Poniżej umieszczono link do tego spotkania.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYzMzMyNmYtOTczYS00NjNmLWFhNDMtZTE2MWUyZDFkMzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a