Nota historyczna

Powstanie i rozwój Szkoły Podstawowej w Sitniku są ściśle związane z historią południowego Podlasia. Trudno dokładnie odtworzyć datę powstania szkoły, gdyż brakuje zapisów z pierwszych lat jej działalności, ale z informacji przekazanych przez mieszkankę Sitnika p. Annę Adamiuk wynika, że był to rok 1919. Dokumentami potwierdzającymi istnienie placówki oświatowej pozostają arkusze ocen od roku szkolnego 1928/29 i  kronika szkoły w czterech księgach prowadzona od 1926 roku.Według zapisów zawartych w kronice, dzieci z Sitnika, Łukowców i Worgul do czasu wybuchu II wojny światowej uczęszczały do trzyklasowej, a następnie sześcioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Łukowcach. Zaraz po wojnie Szkoła Powszechna w Łukowcach mieściła się w dwu budynkach położonych na terenie sąsiadujących ze sobą wsi – Łukowce i Sitnik. W latach 1953 – 1968 zajęcia odbywały się w trzech budynkach, jednym murowanym w Łukowcach i dwóch drewnianych w Sitniku.

1 września 1968 roku był znaczącą datą. Oddano wtedy do użytku nowy, murowany jednopiętrowy budynek w Sitnik. Jest to obiekt użytkowany przez szkołę do dzisiaj. Posiada on niezbędne media: centralne olejowe ogrzewanie i ujęcie wody z wodociągu publicznego. Latem 2007 roku odnowiono budynek szkoły poprzez jego docieplenie i wykonanie nowej elewacji, a rok później ułożono wokół budynku nowy chodnik z kostki brukowej.

9 maja 1976 roku szkoła przyjęła imię „Związku Patriotów Polskich”, a Komitet Rodzicielski ufundował jej sztandar. 20 lat później gmina Biała Podlaska przejęła prowadzenia szkół podstawowych, jako obowiązkowe zadanie własne. Wówczas zrodziła się inicjatywa anulowania imienia istniejącego patrona. Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rada Gminy uchwałą Nr XLIII/256/98 z dnia 23 marca 1998 roku anulowała dotychczasowe  imię „Związku Patriotów Polskich”.

Z dniem 1 września 1999 roku Szkoła Podstawowa w Sitniku stała się sześcioletnią szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym. Kadrę pedagogiczną szkoły w roku szkolnym 2016/2017 stanowią: dyrektor Tadeusz Łukasik, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej: Anna Borowik, Iwona Charytoniuk, Zofia Jaroszuk; nauczyciele – przedmiotowi w klasach IV – VI: Justyna Sikorska, Wioletta Wasilewska, Anna Piękowska, Iwona Korwin, Alicja Kondraciuk, Anna Mroczkowska oraz Sylwia Grzybowska. O estetykę otoczenia, ład i porządek dbają pracownicy obsługi: Helena Liniewicz, Agnieszka Dudzińska i Wojciech Wasilewski.

Szkoła w Sitniku stwarza dobre warunki do pracy i nauki. Nauczyciele i uczniowie mają szeroki dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Sale lekcyjne są estetyczne i dobrze wyposażone w sprzęt szkolny.

27 maja 2011 r. na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego z dnia 9 marca 2011 r. Rada Gminy Biała Podlaska uchwałą Nr VIII/49/2011 nadała naszej szkole imię „Jana Brzechwy” ustalając pełną nazwę szkoły w następującym brzmieniu: „Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy” w Sitniku”. Uroczyste nadanie imienia szkole, wręczenie sztandaru oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy odbyło się 1 września 2011 r. w obecności władz samorządowych, parlamentarzystów, radnych i społeczności szkolnej.

Do tradycji szkoły należy organizacja i udział społeczności szkolnej w uroczystościach i imprezach z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, ślubowania klasy pierwszej, Dnia Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka, Święta Wiosny, uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Dnia Ziemi, Dnia Patrona (1 czerwca).

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty osiągając sukcesy na miarę swoich możliwości w postaci systematycznego, corocznego awansu do etapu rejonowego. Uczniowie uzdolnieni matematycznie biorą udział w trudnym i o wysokim prestiżu międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur” i „Kangurek”. Ponadto uczniowie biorą udział w ogólnopolskich, międzyszkolnych konkursach tematycznych takich jak: OTWP ‘Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego celem jest poznanie zasad i przepisów przeciwpożarowych, „Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, „Jestem bezpieczny”, których celem jest upowszechnianie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw oraz zapoznanie dzieci z sytuacjami zagrożenia życia i zdrowia.

Uczniowie uzdolnieni ruchowo starują w zawodach sportowych osiągając sukcesy przede wszystkim w sportach indywidualnych: biegach przełajowych i ulicznych oraz tenisie stołowym. Szkoła Podstawowa w Sitniku to „dobra szkoła” z osiągnięciami na miarę możliwości uczniów i szkoły. Więcej informacji o sukcesach uczniów w konkursach przedmiotowych, tematycznych i sportowych można znaleźć w zakładce „Osiągnięcia”.

Szkoła przywiązuje dużą wagę do edukacji ekologicznej. W akcjach ekologicznych na rzecz ochrony środowiska zaangażowane jest całe środowisko szkolne. Systematycznie odbywają się akcje zbiórki makulatury i innych surowców wtórnych. Z okazji Dnia Ziemi miała miejsce impreza pod hasłem „Ziemię mamy tylko jedną”. Dzień ten był finałem wcześniejszych, wielodniowych przygotowań poszczególnych klas. Na terenie zielonej sali dydaktycznej zasadzono „Drzewko Nadziei”. W programie „Dnia Ziemi” była prezentacja wiedzy na temat wybranych parków narodowych, pokaz mody z materiałów ekologicznych, turniej wiedzy ekologicznej. W zależności od pory roku w zielonej sali dydaktycznej odbywają się zajęcia edukacyjne i imprezy okolicznościowe dla uczniów.

Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych  na rzecz potrzebujących. Jako wolontariusze zbierają pieniądze w corocznych finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz w akcji „Góra Grosza”.

W celu poznania tradycji, zabytków kultury i historii różnych stron Polski corocznie organizowane są kilkudniowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze. W latach ubiegłych uczniowie zwiedzali Bieszczady, Kraków – Wieliczkę oraz Gdańsk – Gdynia – Sopot.

Od wielu lat w szkole działa amatorski teatrzyk prowadzony do 2011 r. przez p. Krystynę Jasak, a następnie p. Justynę Sikorską. W zajęciach biorą udział uczniowie od klasy pierwszej do szóstej.

Teatrzyk uczy dzieci odpowiedzialności, wrażliwości, pomaga w odkrywaniu własnych talentów. Piękne kostiumy do przedstawień teatralnych szyją rodzice młodych aktorów. Swoimi przedstawieniami teatrzyk uświetnia uroczystości m.in. z okazji Dnia Matki, czy Dnia Babci i Dziadka.

W ramach programu WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować” w maju 2007 roku szkoła otrzymała od fundacji sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci każdego roku szkolnego uczą się podstawowych czynności ratujących życie.

Szkoła Podstawowa w Sitniku to miejsce, w którym panuje życzliwa i pełna wzajemnego szacunku atmosfera. Nie ma przemocy i nałogów. Dzieci czują się bezpiecznie. Uczniowie mają stworzone optymalne warunki do rozwoju intelektualnego i zdrowotnego poprzez naukę w niezbyt licznych klasach, prowadzoną przez wysoko kwalifikowaną, doświadczoną  kadrę pedagogiczną.

Absolwentów naszej szkoły można spotkać na różnych stanowiskach. Są wśród nich księża, pracownicy naukowi, lekarze, nauczyciele, inżynierowie, pielęgniarki, siostry zakonne.

Marzeniem całej społeczności szkolnej jest budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie władz gminy Biała Podlaska w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej wierzymy, że nasze marzenia mają szansę na realizację.

Kadra kierownicza Szkoły Podstawowej w Sitniku od roku 1921
Józef  Olesiak 1921 – 1925
Leon Szysz 1925 – 1926
Henryk Kosiński 1926 – 1927
Bolesław Rusin 1927 – 1928
Józef Olesiak 1929 – 1942
Kazimiera Kłyś 1942 – 1944
Michał Moniuszko 1944 – 1947
Bolesław Chmielewski 1947 – 1951
Jan Stasiuk 1951 – 1953
Jan Potiopa 1953 – 1971
Amelia Potiopa 1971 – 1972
Longin Rogacin 1972 – 1974
Wiera Rogacin od 1.I.1975 – do 30.IX.1975
Janina Wolska od 1.X.1975 – do 31.XII.1975
Feliks Wolski 1976 – 1984
Janina Wolska 1984 – 1992
Stanisław Jakimiuk 1992 – 1997
Tadeusz Łukasik 1997 – 2017
Marzena Demeszko 2017
  • Pokaz slajdów

  • Ostatnio dodane zdjęcia

    20210625_095628 20210625_094548 20210625_094414 20210625_094308 20210625_093948 20210625_093739 20210625_093656 20210625_093610 20210625_093522 20210625_093511 20210625_093449 20210625_093439
Go to Top